Ο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος κ. Παύλος Ιωάννου, με επιστολή του ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2023, ενημέρωσε δανειολήπτη ότι έκανε αποδεκτό παράπονο του εναντίον Τράπεζας, ενώ κάλεσε την Τράπεζα (καθώς και συγκεκριμένη οντότητα η οποία ενεργεί ως διαχειρίστρια δανειακής σύμβασης), μεταξύ άλλων, να αποσύρει τις Ειδοποιήσεις Τύπου «Θ» και «Ι» που είχε στείλει στον παραπονούμενο.

Ταυτόχρονα, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος απαγόρευσε στην Τράπεζα και στη συγκεκριμένη οντότητα να προχωρήσουν στον καθορισμό ημερομηνίας εκποίησης ακινήτου εντός του πλαισίου του άρθρου 44Γ(1) του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου.

Ο παραπονούμενος δανειολήπτης είχε υποστηρίξει, μέσω της δικηγορικής εταιρείας Σπύρος Αρότης- Έλενα Αρότη & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε., που τον εκπροσώπησε, ότι η κατάσταση λογαριασμού, η οποία επισυνάφθηκε στην Ειδοποίηση Τύπου «Ι», που του στάληκε, δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44Γ(1) του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965.

Στην απόφαση του, υπό τον μεσότιτλο «Οι συνέπειες της νομολογίας», ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος γράφει:

«6. Από την ανάλυση των πιο πάνω (δικαστικών) αποφάσεων προκύπτουν τα εξής καθοδηγητικής σημασίας για την εξέταση του υπό συζήτηση παραπόνου:

α. Ο νομοθέτης αναφέρεται σε «κατάσταση λογαριασμού» του οφειλόμενου ενυπόθηκου χρέους, των τόκων και των συναφών εξόδων και όχι σε έγγραφο το οποίο απλά παρουσιάζει τα εν λόγω υπόλοιπα (ως αριθμητικό σύνολο, χωρίς ανάλυση). Ως  «κατάσταση λογαριασμού» νοείται ο πίνακας με στοιχεία και πληροφορίες για την χρεοπιστωτική πορεία του ενυπόθηκου χρέους, των τόκων και των συναφών εξόδων. Ερμηνεία του όρου «κατάσταση λογαριασμού» ως εάν να αφορούσε σε έγγραφο το οποίο απλώς και μόνον καταγράφει κάποια οφειλόμενα υπόλοιπα θα συνιστούσε απόκλιση από την ρητή και σαφή λεκτική διατύπωση που επέλεξε ο νομοθέτης για να εκφράσει τη βούλησή του.

β. Ο εν λόγω πίνακας επιτρέπει στον ενυπόθηκο οφειλέτη ή οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να ελέγξει την ακρίβεια και την ορθότητα των εκάστοτε χρεοπιστώσεων και των τελικών ποσών.

γ. Η κατάσταση λογαριασμού δεν πρέπει να είναι υποτυπώδης, χωρίς οποιαδήποτε λεπτομερή καταγραφή των χρεοπιστώσεων από τις οποίες θα μπορούσε να διαφανεί πώς προέκυψε το καταγεγραμμένο σ’αυτήν, υπόλοιπο.

δ. Ο τόκος πρέπει να αναφέρεται και ως ποσοστιαία μονάδα, όπως καθορίζει η ειδοποίηση Τύπου «Ι».

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος κοινοποίησε την προαναφερθείσα απόφαση του στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, που εποπτεύει τόσο την Τράπεζα όσο και τη συγκεκριμένη διαχειριστική οντότητα.