1.Στις 26/3/20 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε Νομοθεσία που αφορά στην αναστολή, μέσω νόμου και διατάγματος του Υπουργού Οικονομικών, της αποπληρωμής δόσεων κεφαλαίου και τόκων για δάνεια προς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για περίοδο εννέα μηνών, μέχρι την 31/12/2020. 

Από την αναστολή καλύπτονται πέραν των επιχειρήσεων, τα φυσικά πρόσωπα και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι, οι οποίοι ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Πέραν των τραπεζών καλύπτει και πιστωτικά ιδρύματα όπως οι εταιρίες διαχείρισης δανείων, οι ασφαλιστικές εταιρείες, και ο ΚΟΑΓ. Για την εφαρμογή του μέτρου, θα πρέπει να γίνει γραπτό αίτημα στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

  1. Εγκρίθηκε, επίσης, νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο του 1983 μέχρι 2020, μέσω του οποίου προβλέπεται η αναστολή των διαδικασιών καθώς και της εκτέλεσης οποιασδήποτε απόφασης ή διατάγματος έξωσης λόγω μη καταβολής ενοικίου, μέχρι την 31ηΜαΐου 2020, εφόσον καταβλήθηκε το νομίμως οφειλόμενο ενοίκιο μέχρι και την 29ηΦεβρουαρίου 2020.

 

  1. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) στις 24 Μαρτίου 2020 ανακοίνωσε τα εξής μέτρα, με άμεση ισχύ μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020:
  2. Αναστολή του χρονικού περιθωρίου των 15 ημερών για εκ νέου παρουσίαση επιταγής με ανεπαρκή υπόλοιπα προτού καταχωρηθεί στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών για Εκδότες Ακάλυπτων Επιταγών (ΚΑΠ).
  3. Αναστολή του χρονικού περιθωρίου ενός μηνός που δίνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τακτοποίηση εκάστης ακάλυπτης επιταγής από την ημερομηνία επιστροφής της ως ακάλυπτη, έτσι ώστε να δύναται η διαγραφή των προσώπων αυτών από το ΚΑΠ.

Επιπρόσθετα, θα εξετάζονται αιτήματα διαγραφής από το ΚΑΠ, με την παρουσία πιστοποιητικών, ατόμων τα οποία αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και εμπίπτουν στον Κατάλογο Ευπαθών Ομάδων και απουσίασαν ή απουσιάζουν από την εργασία τους για προστασία της υγείας τους ή / και μη επιδείνωσής της.

 

  1. 4. Με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, αναστέλλεται προσωρινά η εκδίκαση ή η περαιτέρω προώθηση όλων των υποθέσεων σε όλα τα Δικαστήρια, κάθε βαθμίδας και δικαιοδοσίας, από τις 16.3.2020 μέχρι και 30.4.2020, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων.

 

  1. I. Όσον αφορά στις πολιτικές υποθέσεις θα εκδικάζονται:

 

(i) αιτήσεις για ενδιάμεσα διατάγματα σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

 

(ii)        εφέσεις που αφορούν διαδικασίες πλειστηριασμού ακινήτων δυνάμει του Μέρους VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965, όπως έχει τροποποιηθεί.

 

(iii)       αιτήσεις για έκδοση ενταλμάτων Habeas Corpus,

 

(iv)       διαδικασίες εκδόσεως φυγοδίκων ή εκζητουμένων προσώπων,

 

(v)        προνομιακά εντάλματα επείγουσας φύσεως, κατά την κρίση του Δικαστηρίου,

 

(vi)       διαδικασίες που αφορούν πολιτικό άσυλο επειγούσης φύσεως κατά την κρίση του Δικαστηρίου, και

 

(vii) εφέσεις, επείγουσας μορφής, κατά την κρίση του Δικαστηρίου.

 

ΙΙ.  Σε ό,τι αφορά τις ποινικές υποθέσεις θα εκδικάζονται:

 

(i)         υποθέσεις όπου οι κατηγορούμενοι τελούν υπό κράτηση,

 

(ii)        υποθέσεις όπου ζητείται η κράτηση υπόπτων ή κατηγορουμένων, περιλαμβανομένων προσωποκρατήσεων.

 

(iii)       υποθέσεις που αφορούν τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και τα σχετικά Διατάγματα τα οποία έχουν εκδοθεί από τον Υπουργό Υγείας.

 

(iv)       υποθέσεις επείγουσας μορφής κατά την κρίση του Δικαστηρίου και

 

(v)        εφέσεις όπου διάδικος εκτίει ποινή φυλάκισης ή τελεί υπό κράτηση ή οποιαδήποτε έφεση κριθεί ως εξαιρετικά επείγουσα από το Δικαστήριο.

 

Εξαιρούνται επίσης από την αναστολή εκδίκασης οι κατεπείγουσες διαδικασίες που αφορούν αιτήσεις για έκδοση διαταγμάτων ψυχιατρικής νοσηλείας, νομικής αρωγής που αφορούν τα πιο πάνω και στην αναζήτηση οποιωνδήποτε διαταγμάτων επείγουσας μορφής δυνάμει ειδικών νομοθετημάτων όπως για παράδειγμα διατάγματα απομάκρυνσης ή άλλα διατάγματα που αφορούν τον περί Βίας στην Οικογένεια Νόμο κτλ.

 

Το δικηγορικό γραφείο Σπύρος Αρότης- Έλενα Αρότη & Συνεργάτες συνεχίζει τις εργασίες του και εξακολουθεί να παρέχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες του, μέσω τηλεδιασκέψεων και/ ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με κάθε πελάτη και/ ή μέσω ανταλλαγής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηρώντας τα διατάγματα περί μη αχρείαστης μετακίνησης πολιτών προς αποφυγή της εξάπλωσης του COVID– 19.